Predstavljamo vam predpise in zakone, ki se nanašajo na ogrevalne sisteme v hiši ali stanovanju

Vabimo vas, da si preberete posamezen zakonski predpis in preverite če imate nameščene naprave in sisteme v skladu z njimi.
Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004

Preberi več...

Popravek Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov

Popravek Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov

Popravek Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Uradni list RS, št. 18/2005 z dne 25. 2. 2005

Preberi več...

Pravilnik
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Preberi več

Pravilnik
o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. l. RS št. 100/2013)

Preberi več

Sklep
o ceniku dimnikarskih storitev

Sklep o ceniku dimnikarskih storitev

Sklep o ceniku dimnikarskih storitev Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Preberi več

Uredba
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav Uradni list RS, št. 24/2013, z dne 20. 3. 2013

Preberi več

Uredba
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne
službe

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Preberi več

Dopolnitev 1- Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe

Dopolnitev 1- Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Preberi več

Dopolnitev 2- Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe

Dopolnitev 2- Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007

Preberi več

Dopolnitev - Uredba
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne
državne gospodarske javne službe

Dopolnitev 3 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe

Dopolnitev 3 - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008

Preberi več...

Zakon
o graditvi objektov ZGO-1

Zakon o graditvi objektov ZGO-1

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002 Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov.

Preberi več...

Zakon o graditvi objektov ZGO-1A

Zakon o graditvi objektov ZGO-1A

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1A) Uradni list RS, št. 47/2004 z dne 30. 4. 2004 V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odločba US) se prvi in drugi odstavek 43. člena nadomestita z novimi prvim, drugim in tretjim odstavkom, ki se glasijo:

Preberi več

Zakon
o graditvi objektov (ZGO-1B)

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1B)

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1B) Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007 V Zakonu o graditvi objektov se v prvem odstavku 2. člena, točka 1.7 spremeni tako, da se glasi... zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi

Preberi več

Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1A)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1A) Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006 v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: "S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropskih skupnosti"

Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B) Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008 se v drugem odstavku 1. člena na koncu 9. točke pika nadomesti z vejico in se doda nova 10. točka, ki se glasi:

Preberi več